TR | EN
Yönetmelik

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri, usul ve esasları düzenlemektir. 
Kapsam
MADDE 2 –
 (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. 
Dayanak
MADDE 3 – (1)
 Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
MADDE 4 - 
(1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Merkez(ESKAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini, 
b) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
c) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı
MADDE 5–
 (1) Merkezin amaçları şunlardır;
a) Kadının toplumsal ve ekonomik kalkınma içerisinde yerini alabilmesi, kadının statüsü ve sorunları ile ilgili her konuda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
b) Sosyal hayat içerisinde kadının verimliliğini arttırmak,
c) Kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için yurtiçinde ve yurtdışında kadın sorunları ile ilgili her alanda araştırma ve incelemeler yapmak ve etkinliklere katılmak,
ç) Üniversitenin ilgili birim ve bölümlerinin işbirliği ile kadın sorunlarının çözümüne ilişkin çalışmalarda bulunmak, yayınlar çıkarmak ve konuyla ilgili olarak toplumla Üniversite arasındaki koordinasyonu sağlamak.

Faaliyet alanları
MADDE 6-
 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır;
a) Yurt içinde ve dışında, kadın sorunları ile ilgili doğrudan veya dolaylı her konuda araştırma ve inceleme projeleri yapmak, yaptırmak, bu gibi çalışmalara katılmak, desteklemek,
b) Kadın haklarının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunacak çalışmalar yapmak, 
c) Atatürk ilke ve inkılapları ile kadınların kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını esas alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bu etkinliklere katılımı özendirmek,
ç) Üniversitede lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunları ile ilgili ders ve seminerler verilmesini ve bu aktivitelere öğrencilerin katılımını özendirmek,
d) Kamu kuruluşları ve diğer tüzel kişilerden gelecek istekler doğrultusunda incelemeler ve araştırmalar yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmak,
e) Yayınlar yapmak, yaptırmak ve teşvik etmek, bu konuda kitaplık ve arşiv oluşturmak,
f) Faaliyetleriyle ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – 
(1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür
b) Müdür yardımcıları
c) Yönetim Kurulu
ç) Danışma Kurulu 
d) Çalışma grupları
Müdür
MADDE 8 –
 (1) Müdür, Yönetim Kurulu asil üyeleri içinden, Yönetim Kurulunca seçilen ve önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür ikinci kez görevlendirilebilir. 
Müdürün görevleri
MADDE 9
 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
ç) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,
d) Yıllık gelir ve gider bütçelerini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
e) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek
Müdür yardımcıları
MADDE 10 –
 (1) Yönetim Kurulu üyeleri arasından iki öğretim elemanı müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten müdür yardımcısı ikinci kez görevlendirilebilir. Müdürün yokluğunda yardımcılarından biri ona vekâlet eder. (2) Müdür yardımcılarının görevi, Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve yokluğunda vekalet etmektir.
Yönetim kurulu
MADDE 11 - 
(1)Yönetim Kurulu; Danışma Kurulu üyeleri içinden Danışma Kurulunca seçilen yedi asil üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. 
(2) Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazeretsiz olarak üç kez üst üste katılmayan üyenin görevi sona erer. 
(3) Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. 
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 12– 
(1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programları hazırlamak, Danışma Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak,
b) Merkez çalışmaları için çalışma grupları kurmak ve görevlendirmek; çalışma gruplarının çalışmalarını takip etmek, 
c) Merkezin yıllık çalışma ve yatırım programlarını, gelir ve gider bütçelerini, gündemdeki ilgili projelerini hazırlayarak karara bağlamak, onaylanmak üzere Rektöre sunmak, 
ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, hizmet üretimi ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip önerilerde bulunmak, 
d) Merkezin genel işleyişi, düzeni ve idari personeli ile ilgili Müdür tarafından yapılan önerileri karara bağlamak.
Danışma kurulu 
MADDE 13-
 (1) Danışma Kurulu; fakülte ve yüksekokul yönetim kurullarınca o birimden önerilen en az üç, en fazla beş öğretim üyesi veya öğretim görevlisi aday arasından Rektör tarafından belirlenen üç kişi ile Üniversite dışından konuyla ilgili çalışmaları ve deneyimi bulunan kişiler arasından Rektör tarafından belirlenen en az üç, en fazla altı kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır.
(2) Birimdeki öğretim üyesi veya görevlisi sayısı üçün altında olan birimler öneride bulunmaz. Ancak Rektör tarafından o birimden gerek görülürse bir öğretim üyesi veya görevlisi Danışma Kurulu üyesi olarak görevlendirebilir. (3) Yılda en az iki kez veya gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine toplanır.
Danışma kurulunun görevleri 
MADDE 14 -
 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunu seçmek,
b) Merkezin yıllık çalışma programıyla ilgili öneriler geliştirmek ve takip etmek,
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını incelemek ve onaylamak.
Çalışma grupları
MADDE 15 – 
(1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkez amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulur. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından ve bu konuda uzmanlaşmış diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevi tamamlanan çalışma grubu görevinin tamamlanması ile ilgili bir raporu Müdür’e sunarak dağılır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 16 -
 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 
Ekipman ve demirbaşlar
MADDE 17 -
 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir. 
Harcama yetkilisi
MADDE 18 – 
Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini kısmen veya tamamen Müdüre devredebilir. 
Yürürlük
MADDE 19 -
 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
Yürütme
MADDE 20 -
 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.